Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 256 nalezených)

Informace

Opět jsme svědky změny změn!

S odkazem na server Jezdci.cz, který přináší s odkazem na TZ ČJF informaci o změně STP pony a to zrušení prvního kola na styl u mladší věkové kategorie, dochází i ke změně STP faktické!

Co toto přináší si asi VV ČJF a Rada ČJF neuvědomuje! Opomeneme-li předvolební sliby podpoře stylového ježdění a styl šampionátu z úst současného víceprezidenta pro sport p. Rejnka, který se osobně před rokem v Humpolci tomuto zavázal a pamět ho očividně zklamala! I když , aby vše nebylo jen černé VV ČJF na svém zasedání 12. 4. 2016 nepodpořil zrušení prvního stylového kola na MČR pony v poměru 1:4, (kdo byl PRO zápis neuvádí?) bohužel za tři neděle bylo vše jinak!

Je toto opravdu správný a rozhodný postoj našich nejvyšších představitelů? To si odpovězte sami! Jeden den budete trvrdit to a druhý ono?

 

Stejně tak po změně pravidel pony k 15.4. dochází opět k další změně k datu 9.5. !!! Zdá se Vám vše jako Kocourkov? Nezdá! Proto tedy díky špatné úpravě a připomínkování dochází k další specifikaci startu jezdců na pony v drezurních soutěžích resp. MČR, která v pony pravidlech nemusí být vůbec!

 

A vše na konec ... souvislost!!! Při zrušení zahajovacích soutěží na styl již bude moct těžko být naplněn a realizován VV ČJF 4. 2. 2016 schválený seriál Styl šampionátu pony, který jasně hovoří, že finálové kolo SŠP 2016 se jede v rámci zahajovacích soutěží a ty jsou novou úpravou STP zrušeny!

I na toto opravdu "naši zákonodárci" myslí- odpověď nechávám opět na Vás???

Uvidíme asi za tři neděle až přijde další změna změny....nebo, nepřijde nic?

A jen opravdu, toto vše odborná veřejnost chce? 


| Autor: Honza | Vydáno dne 13. 05. 2016 | 1670 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Změny STP, aneb utajeně a bez novinkového odkazu na oficiálních stránkách!

Patrně, lze se jen domnívat, že na jednání VV došlo ke změně STP, které se dotýkají i pony! Bez jakékoli upoutávky v aktualitách na oficiálních stránkách ČJF se objevuje aktualizovaná verze STP!

Škoda jen, že VV neinformuje lépe veřejnost, když u ostatních právě údajně toto byl velký problém! 

Aktualizované STP <<<

 


| Autor: Honza | Vydáno dne 14. 04. 2016 | 1542 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Kdo bude novým manažerem pony?

Pro čtivé čtenáře zápisů není překvapením, že právě dnes vyprší termín, který si na svém jednání 14. 3. 2016 stanovil VV ČJF, kde mimo jiné v zápise daného zasedání bodu 6.2. cituji:

 

"VV schválil vypsání výběrového řízení na Managera Pony komise, které bude ukončeno 8.4.2016

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se:0"

 

Pokud někdo z našich čtenářů našel někde podmínky výběrového řízení, tak asi byl opravdu dobrým sledovatelem, myslím si ale, že dané podmínky nebyly nikde zveřejněny! Proč, když na asistenta sekretariátu bylo řízení vypsáno?

Proč?

Lze si jen vyvozovat konspirační teorie, každopádně pokud neplatí zápisy VV ČJF, co pak platí???


| Autor: Honza | Vydáno dne 08. 04. 2016 | 1413 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Rezignace versus dobrovolnost povinná!

Přátelé i případní nepřátelé a hlavně soudní lidé. Dovolte mě, abych se s Vámi podělil s něčím, o čem byste v případě úvahy o jakékoli dobrovolné činnosti v rámci organizace asi měli vědět....

Na základě rezignace v komisi pony členové dostali mail s níže uvedeným zněním.

 


Vážený pane Matuško,

rezignaci na funkci člena pony komise beru za VV ČJF na vědomí.

Zároveň mi dovolte Vás informovat, že v souladu s platnou legislativou v České republice, zanikne Vaše funkce uplynutím dvou měsíců od dojití Vašeho rezignačního prohlášení.

Cituji z právního výkladu dr.Tomana: 

"Je třeba mít na paměti úpravu § 160 OZ, podle které „Odstoupí-li člen voleného orgánu za své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení." 

Otázkou je, zda člen odborné komise je členem voleného orgánu nebo nikoliv, protože není volen, ale podle Stanov ČJF jmenován. Odpověď najdeme v § 152 odst. 3 OZ, který stanoví, že „Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu"), musí být plně svéprávná." Tedy členem voleného orgánu je i člen jmenovaný, tedy i člen odborné komise.

Na člena odborné komise se tedy vztahuje ustanovení § 160 OZ. Pokud chce funkci opustit, musí poslat na ČJF odstoupení a jeho funkce končí teprve uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. Do té doby musí funkci vykonávat se všemi důsledky s tím spojenými.

Pokud ji nevykonává, lze analogicky použít ustanovení § 2440 odst. 2 OZ, podle kterého „Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou podle obecných ustanovení."  " konec citátu.

 

---
S pozdravem,

Ing. Olga Plachá
prezident ČJF

 

Jen na úvod bych Vás všechny soudné chtěl upozornit, že při mém říjnovém odstoupení z legislativní komise jsem nic podobného na svém mailu nenašel??? Už to by ve Vás všech mělo vzbudit po přečtení otázku, proč? Nehodilo se to?

Tak jen k tomu bych měl malé vysvětlení či dotazy, dnes vlastně jedno? Pokud tedy jsem jako člen legislativní komise měl povinně vykonávat činnost ještě dva měsíce ...proč jsem měl druhý den "odříznutý" společný komunikační mail komise? Proč jsem nebyl pozván na jednání legislativní komise 22. 10. 2016, když jsem byl dle uvedeného přípisu (který přišel až po odstoupení z komise pony v březnu 2016) ještě asi povinně funkční, když je uplatňován na členy komise pony asi tedy platil i na člena komise legislativní?

Pochybyl někdo či se jedná a divnou shodu náhod? Odpověď je na Vás!

No, toť asi otázka na kterou nikdo nezná odpověď! Proč tedy po půl roce přichází takovéto opatření, když stejný Občanský zákoník platil na podzim roku 2015 stejně jako v březnu 2016?

Mnoho otazníků znamená, že vše je, tak jak se Vám opravdu nezdá, ale tak jak je! Sám jsem na jednání VV ČJF 18. ledna 2016 slyšel jiný závěr než, který jsem si následně v zápise VV přečetl ve věci pony respektivě nepřečetl a to je možná pokračování či mezihra toho co si můžete přečíst jako reakci na odstoupení z pozice člena komise pony. 

 

A nyní by možná stálo za to přistoupit na amatérský rozklad uvedeného emailového textu!


citace: 160 OZ, podle které „Odstoupí-li člen voleného orgánu za své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení."


 ... tento text zdá se docela vypovídajícím "voleného orgánu", ale pozor zde nastává další střet .... jak citace dr. Tomana přináší.


citace: Otázkou je, zda člen odborné komise je členem voleného orgánu nebo nikoliv, protože není volen, ale podle Stanov ČJF jmenován. Odpověď najdeme v § 152 odst. 3 OZ, který stanoví, že „Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu"), musí být plně svéprávná." Tedy členem voleného orgánu je i člen jmenovaný, tedy i člen odborné komise.


..zde si i lajk najde, že odst 3 který zmiňuje výklad dr. Tomana nehovoří o daném problému nýbrž odstavec 2 specifikuje text, který výklad zmiňuje...a zde je potřeba zohlednit odstavec 1) § 152 "Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní)." 

Právnickou osobou je ČJF nikoli VV ČJF ten je právě pouze orgánem - kolektivním zapsaným ve spolkovém rejstříku.

A dle stanov ČJF přijatých 12. 5.2011 specifikuje článek 14. - Odborné komise 

14.1. Odborné komise jsou poradními orgány výkonného výboru. Zabezpečují kvalifikované plnění úkolů ČJF.  
Znamená to tedy, že komise je pouze poradním orgánem VV!!!
 
Zde tedy přichází na řadu ta daná otázka, zda-li opravdu je zde uplatnění dvouměsíční lhůty správně vyloženo! Neboť při volební konferenci je každý kandidát vyzván a souhlasí s kandidaturou, v rámci komisí je pouze volen či jmenován a prakticky ani fyzicky nikde nestvrzuje písemně souhlas, je to opravdu vše v souladu s novým OZ?! Je možné tedy vlastně jmenovat kohokoli do čehokoli bez zpětného písemného potvrzení?
 
A rozbor posledního odstavce citace zmiňovaného e-mailu!
Kdo je "příkazník" - ten, kdo je příkazní smlouvou zavázán k obstarání nějaké věci, nebo vykonání jiné činnosti
A co je příkazní smlouva? - Příkazní smlouva (mandatum) je smlouva, kterou se příkazník (mandatář) zavazuje, že pro příkazce (mandanta) obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.Příkazník může pracovat za odměnu, je-li předem dohodnuta nebo pokud je zejména vzhledem k jeho povolání obvyklá, jinak svou činnost vykonává bezplatně. Pokud by někdo obstaral cizí záležitost bez uzavření této smlouvy, šlo by o tzv. nepřikázané jednatelství. 
 
A mají členové komisí a další funkcionáři sepsány oboustranné smluvní vztahy?? 
 
 
A na závěr....opět jen opakování...proč v případě mého odstoupení z pozice člena legislativní komise nepřišel tento email a proč tedy došel při odstoupení z komise pony?
Už se snad nikoho raději neptám, jen pro jistotu až někdo z Vás v dobrém budete chtít přiložit ruku k dílu, mějte na paměti, že i kdyby se Vám něco nelíbilo, tak u toho ještě asi dva měšíce budete muset přihlížet! Třeba?
A opravdu budete muset???
 
Pěkný den a v případě dobrovolnických funkcí i doušku odvahy nad každým rozhodnutím, které musíte umět odůvodnit přeje.
 
Jan Matuška

| Autor: Honza | Vydáno dne 05. 04. 2016 | 1575 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Otevřený dopis VV ČJF

Přinášíme "Otevřený dopis VV ČJF", který adresuje této instituci pan Bohuslav Novohradský.

Téma? Přečtěte si celý text v pdf formátu máte k dispozici - ZDE <<<

 


| Autor: Honza | Vydáno dne 30. 03. 2016 | 1451 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Upřesnění postoje členů pony komise ČJF k vyjádření VV ČJF

ČJF dnes na své oficiální webu uvádí vyjádření VV ČJF, které se sice v mezidobí mezi jednáními neschází ale stanoviska vydává???
Proto tedy je zde vyjadření odstoupivší manažerky komise k danému vjádření.

Upřesnění postoje členů pony komise ČJF 

 
  
 
   Na základě vyjádření VV ČJF z dnešního rána bych chtěla upřesnit postoj členů mé bývalé komise pony. Do této chvíle není zápis o jednání VV ČJF dne 14.3.2016,takže těžko lze předpokládat,že rezignace všech členů mé komise z rána 16.3.2016 byla reakcí na  rozhodnutí VV na tomto jednání,protože o žádném takovém rozhodnutí nevěděli.
Jejich odstoupení bylo projevem svobodné vůle dospělých lidí, dobrovolných funkcionářů, kteří prostě po dlouhém přemýšlení dospěli k názoru, že už nebudou čekat, jak to dopadne - jestli je  po hlasování členové VV vezmou na milost a budou moci po večerech počítat žebříčky,připravovat projekty pro pony atd. na úkor své další práce i soukromého života.  
Každý si  nějak vážíme sebe i své práce a máme nějakou hrdost.
Můj postoj posléze byl pak vyjádřením souhlasu s názory členů mého týmu a podporou lidí,se kterými jsem mnoho let spolupracovala na úspěšných projektech pro český pony sport... 
 
  
 
V Herouticích 18.3.2016  
 
Mgr.Jana Perníčková 
 

| Autor: Honza | Vydáno dne 18. 03. 2016 | 1780 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Tereza Lipavská a mediální prezentace ponysportu

 

Tereza Lipavská a dnešní Zprávičky na ČT Déčko s reportáží o Jezdeckém festivalu, Pony lize a Pony-games! http://www.ceskatelevize.cz/…/10265744641-…/216411000160317/

I toto vše patří do prezentace pony, nyní se asi o toto všechno (snad) budou starat jiní, aktivnější a určitě i více oblíbení jedinci.....


| Autor: Honza | Vydáno dne 17. 03. 2016 | 1500 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Odstoupení manažerky komise pony

Věc: Odstoupení z pozice manažerky  pony komise ČJF

 

   Vážená paní prezidentko,


   situace  a vášně posledních dnů mne bohužel donutily k dnešnímu rozhodnutí odstoupit z funkce manažerky komise pony ČJF.

   Pro český pony sport pracuji od jeho začátků  a v období zejména posledních několika letech se nám spolu s mým týmem odborníků podařilo rozjet úspěšné projekty ve všech třech našich disciplínách, podařilo se nám uvést do života stylové ježdění prostřednictvím  Stylšampionátu pony  a prosadit styl i na mistrovství republiky v mladších kategoriích – a věřte tomu, že častokrát nebylo lehké neustoupit ze svých názorů a nové věci prosadit do života. Výsledkem těchto manažerských rozhodnutí  a nových projektů jsou stále se rozrůstající počty dětí na všech soutěžích, ale ruku v ruce s tím je vidět i vzrůstající kvalita výkonů našich dětí a z toho mám velkou radost.

 

  Bohužel, v poslední době se nám nedaří prosazovat naše myšlenky, které by podle nás měly posouvat sport dále ,opakovaně nám nebyly schváleny ani předem projednané materiály, naposledy v pondělí 14.3.2016 na VV opět nebyla schválena kategorizace pony. Komunikace vázne, řeší se kauzy propírané v médiích. Postoj VV k celé problematice pony sportu je rozpačitý, pokyny nejasné – z toho samozřejmě musí vznikat nedorozumění.V této atmosféře nelze pracovat dál.

  Po dlouhém promýšlení jsem tedy dospěla k závěru, že ke dni 16.3.2016  odstupuji z funkce manažerky  pony komise  ČJF.


  Přeji si,aby český sport na pony byl stále úspěšnější, aby děti v pony sportu nepocítily tyto „dospělácké války“ a co nejlépe se připravily pro přechod do sportu na velkých koních.

 


  Mgr.Jana Perníčková

  Heroutice  16.3.2016 


| Autor: Honza | Vydáno dne 17. 03. 2016 | 1355 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Jezdecký festival začne TV přenosem na ČT1 a ČT24

Třetí ročník Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem zahájí ve středu 16. března 2016 již před 9. hodinou! Od 8.40 hodin totiž proběhne živý vstup do vysílání Studia 6 na programech ČT1 a ČT24! Ve stejnou dobu bude probíhat opracování na kolbišti!

„Zveme proto všechny účastníky středečních pony soutěží, aby využili před úvodní soutěží možnosti opracování na kolbišti a stali se tak součástí živého televizního vstupu na České televizi,“ říká ředitel závodů Josef Malinovský.

 
Celý program Jezdeckého festivalu poběží živě od středy až do neděle na webu ČT Sport s adresou www.ctsport.cz v sekci ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ. 
 
Další informace o Jezdeckém festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem najdete na adrese www.jezdeckyfestival.cz, kde v současnoti máte k dispozici i předběžné středeční startky. Sejde se dle předběžek 80 pony dvojic. 
 
Děkujeme za podporu ponysportu samotným účastníkům !!!

| Autor: Honza | Vydáno dne 15. 03. 2016 | 1136 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Seznam mezinárodních mítinků pony

Pro první polovinu roku 2016 přinášíme aktuální podobu mezinárodního kalendáře závodů "I" a "O" pony v rámci Evropy, tak jak ho oficiálně prezentuje na svých stránkách FEI. 

Pro případné zájemce o starty připomínáme platnost Reprezentačního řádu schváleného VV ČJF na svém 23. jednání.

Vše podstatné najdete na stránce "Reprezentace"


| Autor: Honza | Vydáno dne 09. 03. 2016 | 1221 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Styl šampionát pony 2016 s novým partnerem a rozšířené odměny!

V neděli 6. 3. 2016 začíná prvním kvalifikačním kolem v Herouticích již 5.ročník Styl šampionátu pony.

 K hlavnímu partnerovi seriálu firmě EQUISERVIS spol. s r. o. se podařilo získat pro tento projekt dalšího partnera - společnost STROM PRAHA a.s..

Jezdci budou jako v loňském roce odměňováni pohárky a floty odděleně podle svých věkových kategorií a KHV poníků. Mimo to, budou jezdci za svá umístění získávat tzv. John Deere body a komu se podaří získat 40 bodů získává krásnou odpocovací deku.

Součástí kvalifikačních kol budou v některých areálech prezentace partnerské firmy.

Finále seriálu proběhne tradičně v rámci zahajovacích kol MČR pony 2016 ve Zduchovicích.

Průběžné pořadí bodových výsledků i John Deere bodů budete moci sledovat opět na stránkách Pony sportu.


Za pony komisi Mgr.Kateřina Vašáková


| Autor: Honza | Vydáno dne 03. 03. 2016 | 1613 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Talent pony pokračuje

O víkendu 26. - 28. 2. 2016 proběhl v Herouticích druhý díl projektu české skupiny Talent pony.

 

Mimo klasického jezdeckého programu, teorie a kondičních cvičení absolvovaly děti tentokrát i plavecký výcvik na Slapech.

 

A že to děvčatům šlo opravdu pěkně ukazuje následujících několik fotografií.

 

 

   
   

 


| Autor: Honza | Vydáno dne 03. 03. 2016 | 1374 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

STP 2016

Na uvedeném odkazu ZDE přinášíme aktuální STP pro rok 2016 a jen připomínáme, že skokové i drezurní kvalifikace musí být plněny minimálně na 2 závodech platné pro obě věkové kategorie !

V STP naleznete i aktuální kvalifikace na ME pony 2016, případné zájemce upozorňujeme, že platí Reprezentační řád schválený 23. jednáním VV ČJF a publikovaný na našich stránkách.


| Autor: Honza | Vydáno dne 17. 02. 2016 | 1512 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Galavečer pony je minulostí

Tradiční vyhodnocení uplynulé sezony pony se uskutečnilo 13. února 2016 v S centru v Benešově. Pořadatelem celého večera a velký dík patří Jezdeckému klubu Mariánovice.

Tradiční galavečer se na den přesně po pěti letech vrátil do S centra v Benešově. V úvodním bloku přivítala za pořadatelský tým z Mariánovic všechny přítomné Kateřina Vašáková a program přešel následně do vyhlašování nejlepších jezdců z výkonnostního žebříčku pony. 
Nejprve na podium vystoupilo nejlepší pětka z mladší věkové kategorie v drezuře, které ceny předávala Ing. Jana Perníčková.
 

DREZURA  8 - 12 let:

 

1.Wiesnerová Karolína            

2.Táboříková Jana

3.Wiesnerová Karolína       

4.Skřivanová Eliška

5.Helebrantová Anna

Žebříček skoky 8-12 let

Poté jsem viděli nejlepší z mladší věkové kategorie ve skocích.  

SKOKY 8 - 12 let:

 
 

1.Michlíčková Mariana              

2.Kovářová Natálie          

3.Michlíčková Mariana   

4.Hasnedlová Eliška            

5.Melmerová Lucie   

Žebříček skoky 13-16 let

Následovalo vyhodnocení žebříčku ve všestrannosti, kde nejlepší pětku ohodnotil Milan Theimer, bývalý víceprezident pro sport ČJF.

VŠESTRANNOST:

 

1.Vaňková Barbora               

2.Chrástková Vendula           

3.Tarabini Natalia        

4.Štvánová Šárka                  

5.Matuška Petr - Jan

Žebříček všestrannost
 

Po všestrannosti byl na programu drezurní žebříček starší věkové kategorie. Ceny předávala manažerka pony Mgr. Jana Perníčková.

DREZURA  13 - 16 let:

 
1.Vingrálková Sára    
2.Baloušková Zuzana              
3.Svobodová Pavlína            
4.Hanáčková Alexandra    
5.Vingrálková Sára  
Žebříček drezura 8-12 let

Skokový žebříček starší věkové kategorie, který následoval ohodnotil Miloslav Perníček.

SKOKY 13 - 16 let:

 

1.Lipavská Tereza

2.Poláchová Valentýna            

3.Najmanová Sofie            

4.Gabryš Lubomír         

5.Novak Anna Lani 

Žebříček drezura 13-16 let
 
Následně došlo na předání sportovních odznaků pony za přítomnosti manažerky komise pony Mgr. Jany Perníčkové. Odznak převzala: Anna Helebrantová, Lani Novak, Vanesa Toušková, Julie Sekaninová a Šárka Štvánová
Netradiční vložku pořadatel připravil v rámci vystoupení účastnice ME v Disco Dance Elišky Pichové.
 
Po krátké pauzičce na občerstvení program pokračoval vyhlášením nejlepšího trojlístku Benjamin Cupu ve všestrannosti. Ceny za patrona společnost Bukefalos předal Milan Theimer Elišce Vejdovcové (3. místo), Šárce Štvánové (2. míst) a vítězce Michaele Neumanové.
 

BENJAMIN

CUP 2015

Benjamin Cup 2015

Následně již přišla na řadu prestižní kategorie Naděje roku, pro všechny nominované už jen samotná nominace musí být obrovskou výzvou do dalších let, každopádně vyhrát může jen jeden! V kategoriích Naděje, Pony a Jezdec roku, proběhlo veřené hlasování na FB profilu a prestižní odborné hodnocení vzešlo z komise pony.

Nadějí roku ve veřejném hlasování na FB vyhrála Sára Dvořáková a v odborném hodnocení je Naděje roku Mariana Michlíčková!
 

NADĚJE ROKU  

 

Mariana

MICHLÍČKOVÁ

NADĚJE ROKU 2015
 
Pony roku ve veřejném hlasování na FB vyhrál Lipton Sinaj a v odborném hodnocení je Pony roku Kačenka!
 

PONY ROKU

 

KAČENKA      

Pony roku 2015
 
Titul Jezdec roku získala ve veřejném hlasování na FB Barbora Vaňková a v odborném hodnocení je Jezdcem roku Tereza Lipavská!
 

JEZDEC ROKU

 

Tereza 

LIPAVSKÁ      

Jezdec roku
Počin roku získal Ing. Stanislav Hakr za podporu jezdeckého Styl šampionátu pony a dalších podpor projektů pony.

POČIN ROKU

 

Stanislav

HAKR

EQUISERVIS     

Počin roku
 

Na závěr celého oficiálního programu přišlo i na slavnostní rozloučení s pony kategorií a i zde bylo bohaté zastoupení.

ODCHÁZEJÍCÍ        

Odcházející
 

Po oficiální části na děti čekal pizzaland pro dospělé raut a již někteří nedočkavci zkoušejí bowlingové dráhy S centra neboť od 21 hodin probíhal turnaj šestičlenných týmů. Týmů bylo maximální množství 6 a nakonec nejlepší a nejvyšší skoré měl domácí tým z Mariánovic.

Po bohaté tombole pokračoval ještě dále pro naše nejmenší druhý bowlingový turnaj a na sále diskotéka pro všechny věkové kategorie.

Na závěr velké poděkování týmu z Mariánovic za organizaci Galavečera pony a všem partnerům, sponzorům za přízeň a podporu pony..
 
První fotogalerii již máme na našem FB profilu a obsáhlejší fotogalerii z Galavečera připravujeme!!! Během týdne se máte tedy na co těšit!

 


| Autor: Honza | Vydáno dne 14. 02. 2016 | 2149 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek
Informace

Galavečer už zítra!

Konečný počet návštěvníků Galavečeru je ..................................180!!

Takže přátelé, kamarádi - přijďte prosím včas, abychom se v klidu nalodili na svá místa (spíš místečka) a zahájili jsme přesně v 17,00hod.!

Na všechny se těší pořadatelé z JK Mariánovice.

 

PS: Sobota 13. 2. 2016 - S Centrum, U Vodárny 2215, Benešov .... abyste nebloudili!


| Autor: Honza | Vydáno dne 12. 02. 2016 | 1403 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Partneři pony sportu 2015
Partner - Styl šampionatu pony 2015 a seriálu Ponyliga Partner - Benjamin Cupu 2015
Inzerce
INZSYS_BLOK
Inzertní systém - kategorie
1. Koně
2. Připouštění - Hřebci
3. Vybavení
4. Služby
5. Akce
6. Práce, brigády
7. Seznamka
8. Stroje
9. Ostatní a nezařazené
Nabídka bezpečnostních vest
Dance and Jump - VESTY
Jan Hauzr - VESTY
Dance and Jump - VESTY
Zde může být zrovna Vaše reklama
Fotogalerie 2008
Fotogalerie 7. kvalifikace PONYLIGA 2008 - Heroutice - 23.11.2008
Fotogalerie Finále JCHS 2008 - Zduchovice - 11.10.2008
Fotogalerie 4. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 21. 10. 2008
Fotogalerie 4. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 20. 9. 2008
Fotogalerie z premierových pony handicapů - Dražka - 13. 9. 2008
Fotogalerie z MČR pony ve skákání a drezuře Frenštát 2008
Fotogalerie z CSIJYCh /CSNP - Heroutice - 4. - 6. července 2008
Fotogalerie 3. kvalifikačního kola seriálu JCHS 2008 - Zduchovice - 7.- 8. 6. 2008

Copyright Honza Matuška 2006 - 2020
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server